ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
ประธานกรรมการ
นายคมสัน เอกชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิวัฒน์ พัฒนสิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พญ.รมร แย้มประทุม
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
นพ.ปราการ ทัตติยกุล
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
นพ.อนุเทพ บูรมิ
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
ประธานสาขาวิชา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
พญ.เพ็ญมาศ ธรรมศรัณยู
ประธานสาขาวิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ.สันติชัย ดินชูไท
ประธานสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์
นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
ประธานสาขาวิชา
ออร์โธปิดิกส์
ดร.สรร กลิ่นวิชิต
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี