แผนที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

เบอร์โทรศัพท์คณะแพทยศาสตร์
1. 038-386554
2. 038-103177
3. 038-103178
4. 038-103153

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
1. 038-745802
2. 038-390580
3. 038-390324
4. 038-394850
5. 038-394851
6. 038-394852
7. 038-394853
8. 038-102580
9. 038-102581
10. 038-102582
11. 038-102583
12. 038-102585