คณบดี ดำรงตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
21 เมษายน 2546 - 30 เมษายน 2555 นายแพทย์วรรณะ อูนากูล
1 พฤษภาคม 2555 - 30 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
1 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์