1. งานบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2297
  โทรสาร 038-386-554
 2. งานบริหารงานบุคคล
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2223
 3. งานบริหารงานการเงินและบัญชี
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2214
 4. งานบริหารงานพัสดุ
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2219
 5. งานบริหารงานยุทธศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2291
 6. งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2106
 7. งานบริหารงานอาคารสถานที่ยานพาหนะและซ่อมบำรุง
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 1222
 8. งานบริหารงานสารสนเทศ
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 1108
 9. งานบริหารงานกิจการนิสิต
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2508
 10. งานบริการวิชาการและวิจัย
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2305
 11. งานแพทยศาสตรศึกษา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2315
 12. งานวิเทศสัมพันธ์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2319

 1. กุมารเวชศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2429
 2. จักษุวิทยา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2417
 3. จิตเวชศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2433
 4. พยาธิวิทยา
 5. นิติเวชศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2426
 6. รังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2419
 7. วิสัญญีวิทยา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2425
 8. เวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว
 9. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2431
 10. ศัลยศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2525
 11. โสต ศอ นาสิกวิทยา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2425
 12. สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2428
 13. ออร์โธปิดิกส์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2521
 14. อายุรศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2421

 1. กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
  โทรศัพท์ 0-3839-4850-3
 2. กลุ่มงานบริการทางการพยาบาล
  โทรศัพท์ 0-3839-4850-3
 3. กลุ่มงานสนับสนุนบริการทางการแพทย์
  โทรศัพท์ 0-3839-4850-3