1. งานบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2297
  โทรสาร 038-386-554
 2. งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2291
 3. งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2223
 4. งานบริหารงานการเงินและบัญชี
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2214
 5. งานบริหารงานพัสดุ
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2219
 6. งานบริหารงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2106
 7. งานบริหารงานสารสนเทศ
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 1939
 8. งานยานพาหนะ
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2202
 9. งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 1222
 10. งานการศึกษา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2315
 11. งานบริการวิชาการและวิจัย
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2401
 12. งานบริหารงานกิจการนิสิต
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2508

 1. กุมารเวชศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2429
 2. จักษุวิทยา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2417
 3. จิตเวชศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2433
 4. พยาธิวิทยา
 5. นิติเวชศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2426
 6. รังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2419
 7. วิสัญญีวิทยา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2425
 8. เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว
 9. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2431
 10. ศัลยศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2525
 11. โสต ศอ นาสิกวิทยา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2425
 12. สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2428
 13. ออร์โธปิดิกส์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2521
 14. อายุรศาสตร์
  โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2421

 1. กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
  โทรศัพท์ 0-3839-4850-3
 2. กลุ่มงานบริการทางการพยาบาล
  โทรศัพท์ 0-3839-4850-3
 3. กลุ่มงานสนับสนุนบริการทางการแพทย์
  โทรศัพท์ 0-3839-4850-3