ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การรับนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การรับนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กระทรวงสาธารณสุข)...

พญ. อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการบริการวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณารับรองผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560...

นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาคนดีศรีบูรพา

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณารับรองผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560...

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง