ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560...

โครงการเสวนา "วางกลยุทธ์ จุดประกาย เพื่อทดสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน"

โครงการเสวนา "วางกลยุทธ์ จุดประกาย เพื่อทดสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน"...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559...

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง ครั้งที่ 4 เรื่อง “การสอนภาคปฏิบัติทางคลินิก”

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง ครั้งที่ 4 เรื่อง “การสอนภาคปฏิบัติทางคลินิก”...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้นประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้นประจำปีการศึกษา 2560...

การอบรม E-Learning BUU LMS

การอบรม E-Learning BUU LMS...

สมาชิกออนไลน์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์

สมาชิกออนไลน์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง