ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล รัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐...

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง...

โครงการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ห้อง MD 516...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง