1. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
 2. กระบวนการรับนิสิต
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
 4. กระบวนการจบการศึกษา
 5. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
 6. กระบวนการพัฒนานิสิต
 7. กระบวนการการพัฒนาอาจารย์

 1. กระบวนการบริหารจัดการวิจัย
 2. กระบวนการผลิตผลงานวิจัย
 3. กระบวนการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม
 4. กระบวนการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์

 1. กระบวนการจัดการฝึกอบรม
 2. กระบวนการจัดทำวารสาร
 3. กระบวนการบริการห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์

 1. กระบวนการบริการผู้ป่วยนอก
 2. กระบวนการบริการผู้ป่วยใน
 3. กระบวนการบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน