* หน่วยงานภายนอกต้องทำเป็นหนังสือออกจากหน่วยงานนั้นๆ


โทร 2310 นายธนพัฒน์ ผิวงาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา