นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
นางสาวพุทธมาศ กรรณรงค์
บรรณารักษ์
นางสาวสมหญิง บู่แก้ว
นักวิจัย
นางสาวกมลวรรณ พาลึก
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจุฑามาศ เขียวอร่าม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุพรรษา ชุ่มภาณี
ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวศศิธร พลนิกร
ผู้ช่วยนักวิจัย