นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
E-mail : kanungnit@buu.ac.th
นางสาวพุทธมาศ กรรณรงค์
บรรณารักษ์
E-mail : puthamas@buu.ac.th
นางสาวสมหญิง บู่แก้ว
นักวิจัย
E-mail : bookaew@buu.ac.th
นางสาวกมลวรรณ พาลึก
นักวิชาการศึกษา
E-mail : kamonwanp@buu.ac.th
นางสาวจุฑามาศ เขียวอร่าม
นักวิชาการศึกษา
E-mail : jutarmas@buu.ac.th