รศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
ผศ.นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
อ.พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
ผศ.พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท้อและเมตะบอลิสม
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
อ.พญ.ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
ผศ.พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
อ.นพ.ประพันธ์ บูรณบุรีเดช
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
ผศ.พญ.เกศกนิษฐ์ ธรรมคำภีร์
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาอายุรศาสตร์ แขนงวิชาตจวิทยา)
อ.นพ.พัชร โกฉัยพัฒน์
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑิต)
อ.พญ.นทวรรณ อมรฤทธิ์วณิช
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑิต)
อ.พญ.ระวีวรรณ วิฑูรย์
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
อ.พญ.อภิรดี วรรังสฤษฎิ์
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
ป.ตจวิทยา
อ.นพ.ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบโรคหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
อ.นพ.สุกฤษฎิ์ คูวัฒนเธียรชัย
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
ป.หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
อ.พญ.โสภิดา ธรรมมงคลชัย
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์