รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปี 2559