รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ปี 2559