ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพร ศรีจำปา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
นพ.ปราการ ทัตติยกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
ประธานสาขาวิชา
จักษุวิทยา
พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช
ประธานสาขาวิชา
อายุรศาสตร์
ผศ.นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
ประธานสาขาวิชา
ออร์โธปิดิกส์
ผศ.นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
ประธานสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์
ผศ.พญ.ศรสุภา ลิ้มเจริญ
ประธานสาขาวิชา
รังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ผศ.พญ.เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล
ผู้แทนคณาจารย์
นายแพทย์นันทพล ชูเวสศิริพร
ผู้แทนคณาจารย์
นายแพทย์จิรัสย์พล ไทยานันท์
ผู้แทนคณาจารย์
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.สรร กลิ่นวิชิต
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศ. (พิเศษ) นพ.สุจินต์ อึ้งถาวร
ที่ปรึกษาคณบดี
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
นพ.ปราการ ทัตติยกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.ธนศักดิ์ ยะคำป้อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
พญ.ศิริญญา ปัญญา
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม
ประธานสาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์
ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
ประธานสาขาวิชา
จักษุวิทยา
ผศ.นพ.กฤติน กิตติกรชัยชาญ
ประธานสาขาวิชา
วิสัญญีวิทยา
ผศ.พญ.วิพรร ณัฐรังสี
ประธานสาขาวิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
ประธานสาขาวิชา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ผศ.นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
ประธานสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์
พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช
ประธานสาขาวิชา
อายุรศาสตร์
นพ.วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชา
เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว
ผศ.นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
ประธานสาขาวิชา
ออร์โธปิดิกส์
พญ.จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ
ประธานสาขาวิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผศ.พญ.ศรสุภา ลิ้มเจริญ
ประธานสาขาวิชา
รังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
พญ.จิตรลดา รุจิราภิลักษณ์
ประธานสาขาวิชา
วิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ดร.สรร กลิ่นวิชิต
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
นพ.ออมทรัพย์ พิกุลณี
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
นพ.อนุเทพ บูรมิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์
นางจินดาภรณ์ สุรเนตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
ทันตแพทย์หญิงภัทิรา ตันติภาสวศิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
นางสาวบังอร สัตยวณิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายนฤตย์ คุ้มยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร