ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นพ.ปราการ ทัตติยกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พญ.ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ศ. (พิเศษ) นพ.สุจินต์ อึ้งถาวร
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
พญ.ศรสุภา ลิ้มเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการการแพทย์
พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล
นพ.อนุเทพ บูรมิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสนับสนุนทางการแพทย์
น.ส.วัลลภา พ่วงขำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการการพยาบาล
นางกฤษณา นรนราพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล
นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์
ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
ประธานสาขาวิชา
จักษุวิทยา
นพ.กฤติน กิตติกรชัยชาญ
ประธานสาขาวิชา
วิสัญญีวิทยา
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
ประธานสาขาวิชา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ.สันติชัย ดินชูไท
ประธานสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์
พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช
ประธานสาขาวิชา
อายุรศาสตร์
พญ.มยุรี พิทักษ์ศิลป์
ประธานสาขาวิชา
เวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.พรรษ กรรณล้วน
ประธานสาขาวิชา
จิตเวชศาสตร์
นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
ประธานสาขาวิชา
ออร์โธปิดิกส์
พญ.จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ
ประธานสาขาวิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.ศรสุภา ลิ้มเจริญ
ประธานสาขาวิชา
รังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
พญ.เพ็ญมาศ ธรรมศรัณยู
ประธานสาขาวิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ดร.สรร กลิ่นวิชิต
หัวหน้าสำนักงานคณบดี