วิสัยทัศน์
"คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำมาตรฐานสากล"
มาตรฐานสากล หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานสากล แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
  1. ด้านหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME)
  2. ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล ใช้เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation)
  3. ด้านการบริหารจัดการคณะ ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)
พันธกิจ (Mission)
  1. ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์
  2. วิจัยและให้บริการวิชาการ
  3. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
เอกลักษณ์
"คณะแพทยศาสตร์แห่งความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว"
คุณธรรมจริยธรรม
"การตรงต่อเวลา และจิตอาสา"