วิสัยทัศน์
"คณะแพทยศาสตรมาตรฐานสากล ที่มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและทองเที่ยว"

มาตรฐานสากล หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานสากล แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medicial Education : WFME)
2. ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล ใช้เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)
3. ด้านการบริหารจัดการคณะ ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว หมายถึง
1. มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในด้าน
1.1 ด้านวิชาการ ได้แก่ การมีหลักสูตรระดับ (Non-Degree) หลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (Residency Training) ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
1.2 ด้านวิจัย มีผลงานวิจัยด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
1.3 ด้านบริการวิชาการ โดยมีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเชิงรุก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
1.4 ด้านบริการรักษาพยาบาล มีคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine clinic)
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
3. มีเครือข่ายด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
พันธกิจ (Mission)
  1. การผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
  2. การวิจัย
  3. การบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม
  4. การให้บริการทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาล
  5. การบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ค่านิยม
ACTIVE
A: Achieve มุ่งสัมฤทธิ์
C: CQI คิดพัฒนา
T: Teamwork ประชาร่วมใจ
I: Innovate สร้างสรรค์งานใหม่
V: Volunteer ใจอาสา
E: Ethics มีจรรยาวิชาชีพ
เอกลักษณ์
"คณะแพทยศาสตร์แห่งความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว"
คุณธรรมจริยธรรม
"การตรงต่อเวลา และจิตอาสา"