วิสัยทัศน์
"คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำมาตรฐานสากล"
พันธกิจ
  1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
  2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
  3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  4. การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
เอกลักษณ์
"คณะแพทยศาสตร์แห่งความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว"
คุณธรรมจริยธรรม
"การตรงต่อเวลา และจิตอาสา"