ประเด็นหลักยุทธศาสตร์
 1. สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
 2. พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม
 4. การรักษา พัฒนาแลพธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
เป้าประสงค์
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับระดับชาติ เอเชีย และสากล
 2. พัฒนาบัณฑิตแพทย์บูรพา เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข โดยยึดหลักแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ
 3. พัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีศักยภาพ เป็นโรงพยาบาลสำหรับโรงเรียนแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
 4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมทั้งส่งเสริมผลักดันการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ เน้นศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์
 5. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศ และเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะในภาคตะวันออก
 6. บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง (Strong Culture) เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพัฒนาองค์กร
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ TQA, EdPEX และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน