ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชน
 2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์สำหรับชุมชน
 4. สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
เป้าประสงค์ (Goal) และกลยุทธ์
 1. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 2. การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 3. การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย
 4. การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ
 5. การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูผแบบอื่นๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์
 6. การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
 7. การสร้างระบบการสรรหา รักษาไว้ ใช้งาน และพัฒนา
 8. การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. การส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและกีฬา
 10. การส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 11. (11.1) การพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Class
  (11.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณ
 12. การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต
 13. การประเมินส่วนงานภายในตามเกณฑ์ TQA, EdPEx