ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
 1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
 3. การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์
 4. การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
 5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 6. การพัฒนาบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ (Goal) และกลยุทธ์
 1. พัฒนาหลักสูตรและทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
 2. พัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทย ตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ
 4. ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์
 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์
 6. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
 7. ส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
 8. พัฒนาการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ