ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต
 2. ด้านการวิจัย
 3. ด้านบริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 4. ด้านบริการทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาล
 5. ด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ (Strategy)
 1. พัฒนาศักยภาพในการผลิตแพทย์
 2. เปิดหลักสูตรระดับปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
 3. พัฒนาคณาจารย์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
 4. พัฒนาศูนย์วิจัย ระบบสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย
 5. สร้างเครือข่ายวิจัย
 6. เปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้
 7. จัดโครงการบริการเชิงรุกและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ
 8. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
 9. ปรับระบบบริหารโรงพยาบาล
 10. เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการบริการ
 11. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
 12. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 13. พัฒนาเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 14. บูรณาการศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 15. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย