ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา รายชื่อวารสารวิชาการเพิ่มเติม
คำแนะนำการเตรียมบทความและการเขียนต้นฉบับ