สายตรงคณบดี
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้เปิดสายตรงคณบดี เพื่อให้นิสิตและผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเสนอข้อร้องเรียน ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คณะฯ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล หากบุคคลใดแอบอ้าง ชื่อบุคคลอื่นในการแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลผ่านทางสายตรงคณบดี อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากคณะแพทยศาสตร์ ตรวจพบจะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน ถึงคณบดีเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์