วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565