1. ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564
2. แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
3. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา โครงการการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มเอกสารสัญญานิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2564
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD กระทรวงสาธารณสุข)
2. สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (กระทรวง อว.)