ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 งานวิชาการรับใช้สังคม ในโอกาสครบรอบ 25 ปี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 งานวิชาการรับใช้สังคม ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th/