เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา