ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ส่งประวัติและผลงาน เพื่อร่วมคัดเลือกเป็น อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านการวิจัย และบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กรกฏาคม 2565