ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ใน 3 ประเภท ได้แก่
1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 กรกฎาคม 2561 เงื่อนไขการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท
2. ท่านสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น
3. หลังจากสมัครทุนในระบบ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอโครงการที่ submit ในระบบได้ ภายใน 3 วันเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ http://academics.trf.or.th/ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ห้อง 401 ชั้น 4 โทร 2401 และ 2402