ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการวิจัย ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย: การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมในผู้ป่วยชาวไทย 50,000 ราย (ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)