ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งหลักฐานเพิ่มเติม โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (รอบที่ 4)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักศุตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาัลยบูรพา ปีการศึกษา 2560 โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) (รอบที่ 4)