ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต “โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561
สามารถสมัครและดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ regservice.buu.ac.th หรือคลิกดาวน์โหลดระเบียบการโดยตรง ที่นี่