ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สำหรับแพทย์ฝึกหัด
- ตาราง introduction to medicine ประจำปีการศึกษา 2563
- รายชื่อแพทย์ฝึกหัดปีการศึกษา 2563
- การสอบ Long case สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2563
- การสอบ Long case สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2562