วันที่ 21 มิ.ย. 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานแพทยศาสตรศึกษาและงานกิจการนิสิต ได้รับการเข้าศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม MD 602 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ