นิสิตย์แพทย์ออกหน่วย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมออกหน่วยชุมชนหน้าเทศบาล ชุมชนสมใจนึก ชุมชนหาดวอนนภา จัดขึ้นในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้นิสิตเข้าศึกษาปัญหาในชุมชน ฝึกทักษะการสำรวจ วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน