วันที่ 21 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพนัสนิคม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับงานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยพานิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นิสิตได้เรียนรู้และปฏิบัติการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว รวมทั้งผู้ป่วยในชุมชนได้