วันที่ 19 ส.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการร่วมผลิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าประชุมคณะกรรมการร่วมผลิตกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก