วันที่ 22 ส.ค. 2562 นิสิตย์แพทย์ออกหน่วย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมออกหน่วยชุมชนหาดวอนนภา ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้นิสิตเข้าศึกษาปัญหาในชุมชน ฝึกทักษะการสำรวจ วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน