วันที่ 9 ก.ย. 2562 อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ

งานแพทยศาสตรศึกษาจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง การวิเคราะห์และพัฒนาข้อสอบ ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม MD 601 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร มีอาจารย์แพทย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก