รางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ.2560

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณารับรองผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0037/2560 โดย พญ. อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการบริการวิชาการ