เกณฑ์การรับนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การรับนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กระทรวงสาธารณสุข)...

พญ. อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการบริการวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณารับรองผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560...

นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาคนดีศรีบูรพา

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณารับรองผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560...

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง...

โครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ใหม่ รุ่น 11

โครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ใหม่ รุ่น 11 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง MD 601....

โครงการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ห้อง MD 516 ....

นิเทศบัณฑิตแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

นิเทศบัณฑิตแพทย์

นิเทศบัณฑิตแพทย์ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลแกลง...

อบรมพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 1,อบรมพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 2

อบรมพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ห้อง MD 602-603...

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะแพทยศาสตร์กำหนดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุมธำรงบัวศรี คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10....

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ บำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค....

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมโดย ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษา....

การก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรัฐบาล 910 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ เป็นอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ ตามมาตรฐานแพทยสภา มีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1200 วัน