การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560