การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบ Block System วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง MD 603