โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มคอ.3 และ มคอ.5 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ห้อง MD 601
ประชุมหารือการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทศาสตรศึกษาบัณฑิต วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ห้อง MD 602-603