โครงการอบรม EdPEx วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ห้อง MD 601

ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไฟศาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 11 ก.ค. 60 ณ ห้อง MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากร และผู้รับผิดชอบ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นและการเข้าใช้ฐานข้อมูล วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ห้อง MD 317

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในเรื่อง "การสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 60 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ