งานปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ฝึกหัด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2560 ห้อง MD 514

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการเปิดรับแพทย์ฝึกหัด ผู้มีสัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากต่างประเทศ เข้าทำการฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2560 ในการนี้งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ฝึกหัด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 60 เพื่อให้แพทย์ฝึกหัด มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาตร์ รวมถึงสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำหรับการฝึกปฏิบัติงาน