พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ บำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชาน), โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลลำปาง นอกจากนี้ยังมีพิธีการถวายความอาลัย โดยนพ.วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง และนายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย กล่าวรายงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และนายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธิ