การอบรม E-Learning BUU LMS

เนื่องด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้แบบ anywhere, anytime ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำสื่อการเรียนการสอน E-Learning BUU LMS ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ E-learning BUU LMS และสามารถนeความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน