โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 - 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี

คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับ อาจารย์แพทย์ใหม่ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลร่วมผลิต และอาจารย์ระดับปรีคลินิกที่จัดการเรียนการสอน ให้กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแคนทารี304 จ.ปราจีนบุรี โดย มี อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการ บรรยาย