การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง ครั้งที่ 4 เรื่อง “การสอนภาคปฏิบัติทางคลินิก”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ห้อง MD 603 คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง การสอนภาคปฏิบัติทาง คลินิก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ได้ทราบถึงวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนภาคปฏิบัติใน ระดับชั้นคลินิก โดยมี รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว