การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 20 - 22 กันยายน 2560 ในปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ 3. นายวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต เพื่อนำข้อเสนอแนะจากการประเมิน เป็นแนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการและกระบวนการทำงานต่างๆ ในการส่งเสริมให้องค์กรสามารถ พัฒนาระบบคุณภาพที่เข้มแข็งอันจะเป็นกลไกสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสำหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป