การขอผ่อนผันการเข้าราชการทหาร

เนื่องด้วยกรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะทำการตรวจเลือกมหารกองเกินเข้ากองประจำการ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ดังนั้นเพื่อให้การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นนิสิตชายที่มีคุณสมบัติและต้องการใช้สิทธิในการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ปฏิบัติ ตามเอกสารดังแนบนะคะ (ภายในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ)