ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ สัมมนาส่งเสริมจริยธรรมอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน (ภายนอก)

- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ สัมมนาส่งเสริมจริยธรรมอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน (ภายใน)

- แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

- กำหนดการฯ