การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม MD 601-602-603 คณะแพทยศาสตร์ จัดสอบประเมินความรู้ทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ให้กับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 และแพทย์ฝึกหัดที่ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนและเข้ารับฟังคำแนะนำจากอาจารย์แพทย์ ก่อนเข้ารับการสอบจาก ศ.ร.ว.