การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง "การออกแบบการสอบและการประเมินหลักสูตร"

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ห้อง MD 602-603 คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การออกแบบการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยมี อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว