ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561 และ ฉบับที่ 2
ตามที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรประจำ ซึ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันให้กับนิสิต โดยในปีการศึกษา 2561 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับทำประกัน ดังนั้นเพื่อให้การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตที่เกิดอุบัติเหตุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561
เอกสารแนบ