กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิตและรายชื่อนิสิตที่ทำประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561
1. กรมธรรม์เลขที่ 005D/PP51-18-000252 ให้ความคุ้มครอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นภาคแรกและนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นก่อนปีการศึกษา 2557 เป็นภาคแรก (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6)
2. กรมธรรม์เลขที่ 005D/PP51-18-000292 ให้ความคุ้มครอง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำหรับนิสิตที่ขึ้นต้นด้วยรหัสนิสิต 57 ถึง ขึ้นต้นด้วยรหัส 61 ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2561 เป็นภาคแรก (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 5)
3. กรมธรรม์เลขที่ 005D/PP51-000401 ให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561 หลังเวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคปลายเป็นภาคแรก
เอกสารแนบ
ดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และรายชื่อนิสิตที่ทำประกันอุบัติเหตุ ได้ที่ <<< ดาวน์โหลด >>>