การก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรัฐบาล 910 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ เป็นอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ ตามมาตรฐานแพทยสภา มีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1200 วัน